Organizing Committee

 

- Honorary Chairs -

Jianfeng Ma, Xidian University

Wenzhong Guo, Fuzhou University

- Conference General Chairs -

Ximeng Liu, Fuzhou University, China

Rongxing Lu, University of New Brunswick

- Conference Co-chairs -

Raymond choo, The University of Texas, USA

Youliang Tian, Guizhou University, China

- Local Organizing Committee -

Jia-Li Yin, Fuzhou University

Jinbo Xiong, Fujian Normal University, China

- Technical Program Committee Co-chairs -

Zuobin Ying, City University of Macau

Jinbo Xiong, Fujian Normal University, China

Jian Zou, Fuzhou University, China

- Publicity Chairs -

Bowen Zhao, Xidian University

Ning Xi, Xidian University

- Publication Chair -

Mohammad Ali, Amirkabir University of Technology

Chen Dong, Fuzhou University, China

Tatiana Lau, City University of Macau